xuanthulab.net

Giới thiệu và cài đặt Elasticsearch và Kibana bằng Docker

Giới thiệu máy chủ tìm kiếm toàn văn Elasticsearch và công cụ Kibana, cài đặt chúng bằng Docker Elasticsearch là gìMột vài khái niệm ElasticsearchCài đặt Elasticsearch / Kibana Elasticsearch là gì Elasticsearch (trang chủ Elasticsearch) phát hành năm 2010, là phần mềm miễn phí, nguồn mở viết bằng ngôn ngữ Java, nó có chức năng như như là công cụ tìm kiếm và phân tích phân tán (máy chủ ở nhiều nơi). Elasticsearch...

xuanthulab.net

Cài đặt Elasticsearch trên CentOS

Hướng dẫn cài đặt Elasticsearch, server tìm kiếm toàn văn trên CentOS 7 Cài đặt Elasticsearch trên CentOS Server Ở đây chọn cài đặt phiên bản ES 7.x Cài đặt Java do ES chạy trên nền tảng JAVA nên cần đảm bảo hệ thống có JAVA, kiểm tra bằng lệnh: java -version Nếu chưa có thì cần cài đặt bằng các lệnh sau: sudo yum install java-1.8.0-openjdk-devel -y Thiết lập PGP key cho ES (https://pgp.mit.edu) gõ...

xuanthulab.net

Tạo và cập nhật Index Document trong Elasticsearch

Thực hiện các thao tác tác cơ bản quản lý Index, tạo và cập nhật các Document trong Index của Elasticsearch Tương tác với Elaticsearch với cURLTương tác với Elaticsearch với KibanaSử dụng cơ bản ElasticsearchKiểm tra trạng thái ElasticsearchTạo một IndexLưu tài liệu vào IndexĐọc tài liệu từ IndexXóa tài liệu khỏi IndexThực hiện hàng loạt lệnh Những phần hướng dẫn này viết theo nguồn từ Document của Elasearch,...

xuanthulab.net

Lập trình chức năng tìm kiếm trong PHP với Elasticsearch

Sử dụng thư viện Elasticsearch-php để xây dựng ứng dụng web có chức năng tìm kiếm toàn văn FullText Search Phần này trình bày cách sử dụng elasticsearch-php là thư viện để PHP kết nối làm việc với Elasticsearch. Cài đặt elasticsearch-phpKết nối đến ElasticsearchTạo và xóa một indexChỉ mục / xóa / cập nhật DocumentTìm kiếm với Elasticsearch Cài đặt elasticsearch-php Nên sử dụng Composer để cài đặt...

xuanthulab.net

Truy vấn tìm kiếm cơ bản trong Elasticsearch

Thực hiện các query truy vấn tìm kiếm đơn giản đến Elasticsearch, kết hợp các điều kiện tìm kiếm Nạp dữ liệu mẫu JSONTruy vấn đơn giản ElasticsearchThực hiện tìm kiếm với ElasticsearchLọc kết quả với Elasticsearch Nạp dữ liệu mẫu JSON Để thực hành ES cung cập một tập dữ liệu mẫu, gồm 1000 bản ghi lưu trữ thông tin tài khoản bank, ta sẽ nạp dữ liệu này vào Elasticsearch để thực hành. Mỗi...

xuanthulab.net

Tìm hiểu về Docker swarm khởi tạo và sử dụng

Tạo ra một swarm, hệ thống gồm nhiều Docker Engine kết nối lại với nhau để chạy phân tán các dịch vụ 3840x2160 2160p 1676 x 942 Docker Swarm là gì?Thực hành tạo swarm và chạy dịch vụ trên swarm Docker Swarm là gì Khi một cụm các máy (cluster) cùng chạy Docker Engine tập hợp lại kết nối với nhau nó hình thành nên một Docker Swarm, mỗi máy này có thể là một máy vật lý thật, VPS hay là máy ảo tự tạo. Biến...

xuanthulab.net

Chạy ứng dụng có GUI trong Container Docker bằng VNC

Cách cài đặt VNC Server để chạy ứng GUI trong container Desktop VNC (Virtual Network Compoting) là một hệ thống chia sẻ màn hình đồ họa nó bằng RFB (Remote Frame Buffer) để truy cập, điều khiển máy tính từ xa. Nó truyền được cả thông tin bàn phím, sự kiện bấm chuột từ máy local đến máy remote cùng với màn hình đồ họa từ máy remote về local. Thường thì bạn có thể cài đặt VNC trên các Server CentOS, Ubuntu nếu...

xuanthulab.net

Tạo kho chứa Registry riêng để chứa các Image Docker

Sử dụng image registry:2.7 để tạo ra một kho chứa riêng, có thể push, pull các image chay Tạo một Registry riêngPush / Pull từ Registry riêng Tạo Registry riêng Nếu muốn tạo một kho chứa các Image riêng, bạn có thể cập nhật, lấy về các Image từ đó thì có thể sử dụng image registry:2. Các thông tin chính của registry: Cổng dịch vụ 5000 Phiên bản có thể dùng: registry:2.7 Dữ liệu lưu tại...

xuanthulab.net

Cài đặt và sử dụng NFS Server trên CentOS để chia sẻ ổ đĩa

Hướng dẫn cài đặt NFS trên CentOS để tạo ổ đĩa chia sẽ giữa các máy Cài đặt và cấu hình NFS Server trên CentOS 7 Chạy lệnh sau để cài đặt: yum install nfs-utils Chuẩn bị thư mục chia sẻ: giả sử thư mục sẽ chia sẻ như ổ đĩa NFS là /share-data nếu chưa có thì tạo nó: mkdir /share-data Thay đổi permission cho thư mục chmod -R 755 /share-data chown nfsnobody:nfsnobody /share-data Kích hoạt và chạy các...

xuanthulab.net

Tạo và quản lý các máy Docker Machine

Sử dụng lệnh docker-machine để tạo ra cá máy ảo Docker, quản lý docker Machine trên máy local Trong phần này hướng dẫn tạo và quản lý các máy ảo chạy Docker với lệnh docker-machine Tạo Docker MachineCác lệnh làm việc với Docker Machine Tạo Docker Machine Khi bạn cài đặt Docker, nó chạy trên máy của bạn gọi nó là một docker daemon, tuy nhiên nhiều trường hợp (kể cả trong môi trường triển khai ...

xuanthulab.net

Cài đặt MS SQL Server Linux với Docker

Chạy MS SQL SERVER với container docker, kết nối và quản lý SQL Server MS SQL ServerChạy MS SQL Server DockerKết nối làm việc với SQL Server Docker MS SQL Server - Image Container Docker MS SQL Server là hệ quản trị CSDL của Microsft, nó là hệ quản trị CSDL mạnh được dùng rộng rãi, hiện nay nó có các phiên bản trên Windows và Linux. Microsft cũng cung cấp phiên bản Image để tạo ra các container Docker: ...

xuanthulab.net

Sử dụng Dockerfile để tự động tạo các image trong Docker

Cách viết các chỉ thị trong Dockerfile như RUN, FROM, CMD ... để thi hành các tác vụ tự động tạo ra image Docker Ở các phần trước ta đã sử dụng các lệnh Docker tương tác trực tiếp hết lệnh này đến lệnh khác để lấy image về, tạo container, chạy và cài đặt các thành phần vào container ... Rất nhiều thao tác trong quá trình này bạn có thể lưu vào một file gọi là Dockerfile, và ra lệnh cho Docker đọc file đó,...

xuanthulab.net

Lệnh docker-compose tạo và chạy các dịch vụ Docker

Tìm hiểu docker-compose cơ bản, biên tập file docker-compose.yml để tạo ra các dịch vụ chạy ứng dụng cụ thể, thực hành tạo ra dịch vụ Apache, MySQL, PHP-FPM, Memcached và cài ứng dụng Joomla trên hệ thống này ServiceLệnh docker-composeTạo Image HTTPDTạo Image PHP (FPM)Chuẩn bị my.cnf cho MySQLBiên tập docker-compose.ymlCài đặt Joomla Chia nhỏ ứng dụng của bạn thành các Service Docker Khi phân phối các ứng hoàn thành, từng...

xuanthulab.net

Tìm hiểu file YAML cơ bản

Định dạng file dữ liệu dạng văn bản .yml, .yaml, cách nhập dữ liệu vào file YAML Vắn tắt về YAML YAML (Ain’t Markup Language) được sử dụng để biểu diễn dữ liệu dưới dạng text (giống XML, JSON ...), file YAML lưu với phần mở rộng .yml hoặc .yaml nó dễ có vẻ dễ dọc so với con người hơn (so với XML, JSON). File .yml được sử dụng làm file cấu hình của nhiều ứng dụng như PHP, Docker ... YAML sử dụng cú pháp...

xuanthulab.net

Cài đặt ownCloud tạo dịch vụ lưu trữ đám mây riêng với Docker

Cách sử dụng Docker để cài đặt một máy chủ lưu trữ dữ liệu đám mây riêng bằng phần mềm nguồn mở ownCloud Giới thiệu ownCloudCài đặt dịch vụ ownCloudCài đặt ở Client Bạn có một Server, VPS và muốn sử dụng nó như là một máy chủ lưu trữ dữ liệu đám mây của bạn (giống Google Driver, OneDriver ...) một cách nhanh chóng và hiệu quả thì sử dụng mã nguồn ownCloud là giải pháp rất tốt. Phần này hướng...

xuanthulab.net

Mạng network bridge trong Docker kết nối các container với nhau

Cách tạo một network trong Docker, thực hành cài đặt Apache, PHP, MySQL và kết nối chúng vào mạng, cài đặt WordPress trên Docker Liên kết mạng các ContainerCài đặt PHPCài đặt ApacheLiên kết Apache MySQL với nhauCài đặt MySQLCài đặt Wordpress Network trong Docker, liên kết mạng các container Docker cho phép bạn tạo ra một network (giao tiếp mạng), sau đó các container kết nối vào network. Khi các container cùng một network thì...

xuanthulab.net

Mảng Array trong Swift

Khai bảo và khởi tạo mảng trong Swift, cách truy cập cập nhật duyệt qua mảng Mảng ArrayTruy cập phần tử trong mảngCập nhật mảng Mảng trong Swift Nhiều phần tử cùng kiểu dữ liệu, tập hợp lại thành một thứ tự tạo thành mảng, trong mảng một giá trị có thể xuất hiện nhiều lần ở những vị trí khác nhau của mảng. Một biến mảng khai báo đầy đủ là Array<T> với T là kiểu dữ liệu phần...

xuanthulab.net

Tập hợp trong ngôn ngữ lập trình Swift

Tìm hiểu về tập hợp Set, cách khai báo và khởi tạo một tập hợp, các phép toán trên tập hợp Tập hợp SetTruy cập và sửa đổi tập hợpPhép toán trên tập hợp Tập hợp trong Swift Tập hợp khá giống với mảng ở phần trước, khác biệt là nó không có một thứ tự cho các phần tử. Sử dụng tập hợp thay thế cho mảng nếu bạn cần dữ liệu dạng không thứ tự, và mỗi giá trị chỉ được phép...

xuanthulab.net

Kiểu từ điển Dictionary trong Swift

Tìm hiểu kiểu từ điển trong Swift, khai báo và sử dụng. Cách duyệt qua Dictionary, cập nhật giá trị Kiểu từ điển DictionaryTruy cập Dictionary Kiểu từ điển Dictionary Kiểu Dictionary, cũng lưu tập hợp các phần tử, nhưng mỗi phần tử trong đó bao giờ cũng biểu diễn theo cặp key:giá-trị, mỗi giá trị có một khóa key duy nhất, kiểu dữ liệu này như là từ điển - mỗi mục dữ liệu key là từ cần tra,...