Bài tập Java có lời giải chi tiết – Đây là loạt bài tập Java cơ bản có lời giải dành cho các bạn đang học Java. Việc làm các bài tập java có đáp án này giúp các bạn học dễ dàng hơn cũng như không gặp quá nhiều khó khăn khi vướng mắc.

Bài tập Java có đáp án cơ bản

Bài 1. Viết chương trình tìm ước số chung lớn nhất, bội số chung nhỏ nhất của hai số tự nhiên a và b.

 

Bài 2. Viết chương trình chuyển đổi một số tự nhiên ở hệ cơ số 10 thành số ở hệ cơ số b bất kì (1< b≤ 36).

 

Bài 3. Hãy viết chương trình tính tổng các chữ số của một số nguyên bất kỳ. Ví dụ: Số 8545604 có tổng các chữ số là: 8+5+4+5+6+0+4= 32.

 

Bài 4. Viết chương trình phân tích một số nguyên thành các thừa số nguyên tố. Ví dụ: Số 28 được phân tích thành 2 x 2 x 7

Bài 5. Viết chương trình liệt kê tất cả các số nguyên tố nhỏ hơn n cho trước.

Bài 6. Viết chương trình liệt kê n số nguyên tố đầu tiên.

Bài 7. Dãy số Fibonacci được định nghĩa như sau: F0 =1, F1 = 1; Fn = Fn-1 + Fn-2 với n>=2. Hãy viết chương trình tìm số Fibonacci thứ n.

Bài 8. Một số được gọi là số thuận nghịch độc nếu ta đọc từ trái sang phải hay từ phải sang trái số đó ta vẫn nhận được một số giống nhau. Hãy liệt kê tất cả các số thuận nghịch độc có sáu chữ số (Ví dụ số: 558855).

Bài 9. Viết chương trình liệt kê tất cả các xâu nhị phân độ dài n.

Bài 10. Viết chương trình liệt kê tất cả các tập con k phần tử của 1, 2, ..,n (k≤n).

Download trọn bộ bài tập Java có lời giải

Phía bên trên là 10 bài tập đầu tiên, nếu bạn có mong muốn làm tiếp các bài tập tiếp theo thì có thể xem tiếp trọn bộ bài tập này tại đây: