Trong Rails, khi bạn làm theo Rails guide, bạn sẽ được hướng dẫn thêm config như sau vào config/application.rb:

config.action_mailer.delivery_method = :smtp
config.action_mailer.smtp_settings = {
 address:       'smtp.gmail.com',
 port:         587,
 domain:        'example.com',
 user_name:      '<username>',
 password:       '<password>',
 authentication:    'plain',
 enable_starttls_auto: true 
}

Tuy nhiên, hiện tại, nếu bạn làm như vậy, Google sẽ trả về lỗi: Net::SMTPAuthenticationError. Bạn phải bật chế độ cho phép app không secure truy cập email của bạn ở đây.