Vừa đọc được một đoạn code khá thú vị trong source code của hadoop.
Đoạn code này nằm trong implementation của hdfs, được viết bằng C:

static uint32_t some_function_name(uint32_t i)
{
  if (i == 0) {
    return 1;
  }
  i--;
  i |= i >> 1;
  i |= i >> 2;
  i |= i >> 4;
  i |= i >> 8;
  i |= i >> 16;
  i++;
  return i;
}

Bạn có biết đoạn code trên dùng để làm gì?
Thôi không úp mở nữa tớ nói luôn, tên của hàm là round_up_to_power_of_2, tức là làm tròn i đến số gần nhất mà là số mũ của 2.

Một số ví dụ

input : 3, output : 4
input : 5, output : 8

Tại sao lại cần làm vậy thì trong rất nhiều logic bạn sẽ cần allocate một vùng nhớ là số mũ của 2 chẳng hạn, mà điển hình là trong xử lý ảnh, và như trong ví dụ ở trên, là ở hdfs khi mà cần allocate một block với độ lớn là số mũ của 2.

Tại sao đoạn code trên lại làm được việc đó, thì concept khá là thú vị, giả sử i có số bit có ý nghĩa là N (giả sử 5 là 101 thì N bằng 3), thì để tìm được 8, chúng ta sẽ làm thế nào để có N bit 1, sau đó bằng việc + thêm 1, thì chúng ta sẽ có N+1 bit bắt đầu bằng 1, còn lại là 0.

Giả sử với đầu vào là 221:

n--;      // 1101 1101 --> 1101 1100
n |= n >> 1;  // 1101 1101 | 0110 1110 = 1111 1111
n |= n >> 2;  // ...
n |= n >> 4;
n |= n >> 8;
n |= n >> 16; // 1111 1111 | 1111 1111 = 1111 1111
n++;      // 1111 1111 --> 1 0000 0000

Tại sao lại cần trừ đi 1 trước, thì là để trong trường hợp nếu đầu vào đã là số mũ của 2 sắn rồi.

Lưu ý là việc kết thúc ở 16 chứng tỏ thuật toán chỉ dành cho số nguyên 32 bit.