Yêu cầu:
Liệt kê các dòng giảm dần trong ma trận số thực

Thuật toán:
1. Viết hàm nhập dữ liệu vào ma trận
2. Viết hàm FindDescendingRow() tìm chỉ số hàng giảm dần trong ma trận
– Duyệt các phần tử trên 1 hàng
– So sánh các phần tử trong 1 hàng, nếu không thỏa mãn điều kiện phần tử trước lớn hơn phần tử phía sau, gán idx = -1
– Khi duyệt hết dòng, nếu idx != -1, lưu chỉ số dòng vào mảng pArr
– Lặp lại bước 1
– Cuối cùng, trả về con trỏ pArr lưu chỉ số hàng giảm dần.

Code:

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#define N 100
#define M 100

void ImportData(float[][M], int, int, char*);
void PrintMatrix(float[][M], int, int);
int* FindDescendingRow(float[][M], int, int, int*);
void main()
{
  int nRow, nCol;
  float A[N][M];
  int *res;
  int cnt;
  int idx;


  printf("\nNumber of row: ");
  scanf("%d", &nRow);
  printf("\nNumber of column: ");
  scanf("%d", &nCol);
  ImportData(A, nRow, nCol, "A");
  PrintMatrix(A, nRow, nCol);

  res = FindDescendingRow(A, nRow, nCol, &cnt);

  if (!cnt)
    printf("\nMatrix does not have descending row\n");
  else
  {
    printf("\nDescending row in matrix: ");
    for (idx = 0; idx < cnt; idx++)
    {
      printf("%d, ", res[idx] + 1);
    }
    free(res);
  }

  getch();
}

/*************************************************************
* Function   : FindDescendingRow()
* Parameter   : A[][M]: input matrix (I)
         nRow : row number  (I)
         nCol : column number(I)
         cnt  : total number of descending row (O)
* Return    : pointer to array including descending row index
* Description  : Find descending row in matrix
*************************************************************/
int* FindDescendingRow(float A[][M], int nRow, int nCol, int* cnt)
{
  int iRow, iCol;
  int *pArr = NULL;
  int idx;

  *cnt = 0;

  pArr = (int*)malloc(nRow * sizeof(int));
  if (!pArr)
  {
    return NULL;
  }
  memset(pArr, NULL, nRow * sizeof(int));

  for (iRow = 0; iRow < nRow; iRow++)
  {
    idx = iRow;
    for (iCol = 0; iCol < nCol-1; iCol++)
    {
      if (A[iRow][iCol] <= A[iRow][iCol+1]) 
      {
        idx = -1;
        break;
      }
    }
    if (idx != -1)
    {
      pArr[(*cnt)++] = idx;
    }
  }

  return pArr;
}


/*************************************************************
* Function   : ImportData()
* Parameter   : A[][M]: input matrix (I)
nRow : row number  (I)
nCol : column number(I)
nameMatrix: matrix name (I)
* Return    : void
* Description  : Import matrix data
*************************************************************/
void ImportData(float Matrix[][M], int nRow, int nCol, char* nameMatrix)
{
  int iRow, iCol;
  for (iRow = 0; iRow < nRow; iRow++)
    for (iCol = 0; iCol < nCol; iCol++)
    {
      printf("\n%s[%d][%d] = ", nameMatrix, iRow, iCol);
      scanf("%f", &Matrix[iRow][iCol]);
    }
}

/*************************************************************
* Function   : PrintMatrix()
* Parameter   : Matrix: input matrix (I)
nRow : row number  (I)
nCol : column number(I)
* Return    : void
* Description  : Display matrix data
*************************************************************/
void PrintMatrix(float Matrix[][M], int nRow, int nCol)
{
  int iRow, iCol;
  printf("\nA = ");
  for (iRow = 0; iRow < nRow; iRow++)
  {
    printf("\n");
    for (iCol = 0; iCol < nCol; iCol++)
    {
      printf("\t%.2f\t", Matrix[iRow][iCol]);
    }
  }
}

Kết quả:

Number of row: 4
Number of column: 3

A[0][0] = 3.4
A[0][1] = 3.5
A[0][2] = 3.6
A[1][0] = 4.5
A[1][1] = 3.2
A[1][2] = 0
A[2][0] = 1.2
A[2][1] = 4.5
A[2][2] = -5.6
A[3][0] = 2.3
A[3][1] = 2.3
A[3][2] = 1

A =
    3.40      3.50      3.60
    4.50      3.20      0.00
    1.20      4.50      -5.60
    2.30      2.30      1.00
Descending row in matrix: 2,