Yêu cầu:
Liệt kê các dòng toàn âm trong ma trận số thực.
Ví dụ: cho ma trận
-87 -75 -62 -3
12 23 34 -2
-10 -9 -8 -12

Các dòng toàn âm trong ma trận là: 0, 2

Thuật toán:
1. Viết hàm nhập dữ liệu vào ma trận
2. Viết hàm FindNegativeRow()

Code:

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#define N 100
#define M 100

void ImportData(float[][M], int, int, char*);
void PrintMatrix(float[][M], int, int);
int* FindNegativeRow(float[][M], int, int, int*);
void main()
{
  int nRow, nCol;
  float A[N][M];
  int *res;
  int cnt;
  int idx;


  printf("\nNumber of row: ");
  scanf("%d", &nRow);
  printf("\nNumber of column: ");
  scanf("%d", &nCol);
  ImportData(A, nRow, nCol, "A");
  PrintMatrix(A, nRow, nCol);

  res = FindNegativeRow(A, nRow, nCol, &cnt);

  if (!cnt)
    printf("\nMatrix does not have negative row\n");
  else
  {
    printf("\nNegative row in matrix: ");
    for (idx = 0; idx < cnt; idx++)
    {
      printf("%d, ", res[idx] + 1);
    }
  }

  getch();
}

/*************************************************************
* Function   : FindNegativeRow()
* Parameter   : A[][M]: input matrix (I)
nRow : row number  (I)
nCol : column number(I)
sCol : specified column(I)
cnt  : total number of negative row (O)
* Return    : pointer to array including negative row index
* Description  : Find negative row in matrix
*************************************************************/
int* FindNegativeRow(float A[][M], int nRow, int nCol, int* cnt)
{
  int iRow, iCol;
  int *pArr = NULL;
  int idx;

  *cnt = 0;

  pArr = (int*)malloc(nRow * sizeof(int));
  if (!pArr)
  {
    return NULL;
  }
  memset(pArr, NULL, nRow * sizeof(int));

  for (iRow = 0; iRow < nRow; iRow++)
  {
    idx = iRow;
    for (iCol = 0; iCol < nCol; iCol++)
    {
      if (A[iRow][iCol] >= 0)
      {
        idx = -1;
        break;
      }
    }
    if (idx != -1)
    {
      pArr[(*cnt)++] = idx;
    }
  }

  return pArr;
}


/*************************************************************
* Function   : ImportData()
* Parameter   : A[][M]: input matrix (I)
nRow : row number  (I)
nCol : column number(I)
nameMatrix: matrix name (I)
* Return    : void
* Description  : Import matrix data
*************************************************************/
void ImportData(float Matrix[][M], int nRow, int nCol, char* nameMatrix)
{
  int iRow, iCol;
  for (iRow = 0; iRow < nRow; iRow++)
    for (iCol = 0; iCol < nCol; iCol++)
    {
      printf("\n%s[%d][%d] = ", nameMatrix, iRow, iCol);
      scanf("%f", &Matrix[iRow][iCol]);
    }
}

/*************************************************************
* Function   : PrintMatrix()
* Parameter   : Matrix: input matrix (I)
nRow : row number  (I)
nCol : column number(I)
* Return    : void
* Description  : Display matrix data
*************************************************************/
void PrintMatrix(float Matrix[][M], int nRow, int nCol)
{
  int iRow, iCol;
  printf("\nA = ");
  for (iRow = 0; iRow < nRow; iRow++)
  {
    printf("\n");
    for (iCol = 0; iCol < nCol; iCol++)
    {
      printf("\t%.2f\t", Matrix[iRow][iCol]);
    }
  }
}

Kết quả:

Number of row: 3
Number of column: 3

A[0][0] = -2
A[0][1] = -4.5
A[0][2] = -.2
A[1][0] = 0
A[1][1] = -4
A[1][2] = 3
A[2][0] = 2
A[2][1] = -3
A[2][2] = 4

A =
    -2.00      -4.50      -0.20
    0.00      -4.00      3.00
    2.00      -3.00      4.00
Negative row in matrix: 1,