Yêu cầu:
Tìm chữ số xuất hiện nhiều nhất trong ma trận số nguyên
Ví dụ: cho ma trận
34 45 12 19
30 29 36 20
12 33 37 38

Chữ số xuất hiện nhiều nhất: 3

Thuật toán:
1. Khai báo struct để lưu chữ số và số lượng chữ số xuất hiện

typedef struct digitcnt
{
  int digit;
  int cnt;
}DIGIT_CNT;

2. Tách chữ số trong phần tử của ma trận và lưu vào struct arr
3. Duyệt struct để tìm chữ số xuất hiện nhiều nhất

Code:

/*************** Find most appeared digit *******************
*Author: vncoding
*Date : 13/05/2019
************************************************************/

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
#include <memory.h>

#define N 100
#define M 100

void ImportData(int[][M], int, int, char*);
void PrintMatrix(int[][M], int, int, char);
int FindMostDigit(int[][M], int, int);

typedef struct digitcnt
{
  int digit;
  int cnt;
}DIGIT_CNT;


void main()
{
  int aRow, aCol;
  int A[N][M];
  int res;

  printf("\nNumber of row: ");
  scanf("%d", &aRow);
  printf("\nNumber of column: ");
  scanf("%d", &aCol);

  ImportData(A, aRow, aCol, "A");
  PrintMatrix(A, aRow, aCol, 'A');

  printf("\nThe most appeared digit in matrix: %d", FindMostDigit(A, aRow, aCol));

  getch();
}

/*************************************************************
* Function   : FindMostDigit()
* Parameter   : A[][M]: input matrix (I)
*         aRow : row number of matrix A (I)
*         aCol : column number of matrix A (I)
*
* Return    : most appeared digit
*         
* Description  : Find most appeared digit
*************************************************************/
int FindMostDigit(int A[][M], int aRow, int aCol)
{
  int iARow, iACol;
  int cnt = 0;
  int idx = 0;
  int tmp;
  int digit;
  int max;
  int maxidx;
  bool flg;

  //1. Array with 10 elements
  DIGIT_CNT arr[10];

  memset(arr, 0x00, 10 * sizeof(DIGIT_CNT));

  //2. Count digit in matrix
  for (iARow = 0; iARow < aRow; iARow++)
  {
    for (iACol = 0; iACol < aCol; iACol++)
    {
      tmp = A[iARow][iACol];
      do
      {
        digit = tmp % 10;
        tmp /= 10;

        flg = false;
        for (idx = 0; idx < cnt; idx++) { if (arr[idx].digit == digit) { arr[idx].cnt++; flg = true; } } if (!flg) { arr[cnt].digit = digit; arr[cnt].cnt = 1; cnt++; } } while (tmp > 0);
    }
  }

  //3. Sweep structure DIGIT_CNT
  max = arr[0].cnt;
  maxidx = 0;
  for (idx = 1; idx < cnt; idx++)
  {
    if (max < arr[idx].cnt)
    {
      max = arr[idx].cnt;
      maxidx = idx;
    }
  }

  return arr[maxidx].digit;

}

/*************************************************************
* Function   : ImportData()
* Parameter   : A[][M]: input matrix (I)
         nRow : row number  (I)
         nCol : column number(I)
         nameMatrix: matrix name (I)
* Return    : void
* Description  : Import matrix data
*************************************************************/
void ImportData(int Matrix[][M], int nRow, int nCol, char* nameMatrix)
{
  int iRow, iCol;
  for (iRow = 0; iRow < nRow; iRow++)
    for (iCol = 0; iCol < nCol; iCol++)
    {
      printf("\n%s[%d][%d] = ", nameMatrix, iRow, iCol);
      scanf("%d", &Matrix[iRow][iCol]);
    }
}

/*************************************************************
* Function   : PrintMatrix()
* Parameter   : Matrix: input matrix (I)
         nRow : row number  (I)
         nCol : column number(I)
         name : name of matrix (I)
* Return    : void
* Description  : Display matrix data
*************************************************************/
void PrintMatrix(int Matrix[][M], int nRow, int nCol, char name)
{
  int iRow, iCol;
  printf("\n%c = ", name);
  for (iRow = 0; iRow < nRow; iRow++)
  {
    printf("\n");
    for (iCol = 0; iCol < nCol; iCol++)
    {
      printf("\t%d\t", Matrix[iRow][iCol]);
    }
  }
}

Kết quả:

Number of row: 3
Number of column: 3

A[0][0] = 102
A[0][1] = 20
A[0][2] = 304
A[1][0] = 40
A[1][1] = 50
A[1][2] = 111
A[2][0] = 234
A[2][1] = 567
A[2][2] = 8

A =
    102       20       304
    40       50       111
    234       567       8

The most appeared digit in matrix: 0

Note: Cách giải quyết trên đây chưa thể liệt kê được hết các chữ số có cùng tần suất xuất hiện trong ma trận.