Cách mount thư mục máy Host hoặc tạo ổ đĩa để chia sẻ dữ liệu vào Container cũng như chia sẻ dữ liệu các container với nhau