Định nghĩa Date getUTCDay() trong JavaScript

Phương thức date getUTCDay() trong Javascript trả về ngày trong tuần của ngày đã cho theo Universal time. Giá trị được trả về bởi getUTCDay() là một số integer tương ứng với ngày trong tuần: 0 cho Sunday, 1 cho Monday, 2 cho Tuesday, và tiếp tục.

Cú pháp Date getUTCDay() trong JavaScript

Cú pháp của nó như sau:

Date.getUTCDay()

Trả về giá trị

 • Trả về ngày trong tuần của ngày đã cho theo Universal time.

Ví dụ minh họa Date getUTCDay() trong JavaScript

<html>
  <head>
   <title>JavaScript getUTCDay Method</title>
  </head>

  <body>

   <script type="text/javascript">
     var dt = new Date( "December 25, 1995 23:15:20" );
     document.write("getUTCDay() : " + dt.getUTCDay() ); 
   </script>

  </body>
</html>

Kết quả

getUTCDay() : 1