Định nghĩa Date getUTCMonth() trong JavaScript

Phương thức date getUTCMonth() trong Javascript trả về tháng của ngày đã cho theo Universal time. Giá trị được trả về bởi getUTCMonth() là một số integer giữa 0 và 11 tương ứng với các tháng: 0 cho January, 1 cho February, 2 cho March, và tiếp tục.

Cú pháp Date getUTCMonth() trong JavaScript

Cú pháp của nó như sau:

Date.getUTCMonth()

Trả về giá trị

 • Trả về tháng của ngày đã cho theo Universal time.

Ví dụ minh họa Date getUTCMonth() trong JavaScript

<html>
  <head>
   <title>JavaScript getUTCMonth Method</title>
  </head>

  <body>

   <script type="text/javascript">
     var dt = new Date();
     document.write("getUTCMonth() : " + dt.getUTCMonth() );
   </script>

  </body>
</html>

Kết quả

getUTCMonth() : 4