Date setUTCSeconds() trong JavaScript

Phương thức date setUTCSeconds() trong Javascript thiết lập giây cho ngày đã cho theo Universal time

Cú pháp Date setUTCSeconds() trong JavaScript

Cú pháp của nó như sau:

Date.setUTCSeconds(secondsValue[, msValue])

Ghi chú − Các tham số trong dấu ngoặc đơn luôn là tùy ý.

Chi tiết về tham số

 • secondsValue − Một số integer giữa 0 và 59, biểu diễn giây.
 • msValue − Một số integer giữa 0 và 99, biểu diễn mili giây.

Nếu bạn không xác định tham số msValue, giá trị được trả về bởi phương thức getUTCMilliseconds được sử dụng.

Nếu một tham số bạn xác định bên ngoài dãy giá trị trên, setUTCSeconds cố gắng cập nhật thông tin ngày cho đối tượng Date tương ứng với đó. Ví dụ, nếu bạn sử dụng 100 cho secondsValue, số giây lưu trong đối tượng Date sẽ được lượng gia thêm 1, và 40 được sử dụng cho giây.

Ví dụ minh họa Date setUTCSeconds() trong JavaScript

<html>

  <head>
   <title>JavaScript setUTCSeconds Method</title>
  </head>

  <body>

   <script type="text/javascript">
     var dt = new Date( "Aug 28, 2008 13:30:00" );
     dt.setUTCSeconds( 65 );
     document.write( dt );
   </script>

  </body>
</html>

Kết quả

Thu Aug 28 2008 13:31:05 GMT+0530 (India Standard Time)

Xem thêm

Javascript là gì?