Định nghĩa Date toString trong JavaScript

Phương thức Date toString trong JavaScript trả về một chuỗi biểu diễn đối tượng Date đã cho.

Cú pháp Date toString trong JavaScript

Cú pháp cho phương thức toString () là:

Date.toString ()

Trả về giá trị

 • Trả về một chuỗi biểu diễn đối tượng Date đã cho.

Ví dụ minh họa Date toString trong JavaScript

<html>

  <head>
   <title>JavaScript toString Method</title>
  </head>

  <body>

   <script type="text/javascript">
     var dateobject = new Date(1993, 6, 28, 14, 39, 7);
     stringobj = dateobject.toString();
     document.write( "String Object : " + stringobj ); 
   </script>

  </body>
</html>

Kết quả

String Object : Wed Jul 28 1993 14:39:07 GMT+0530 (India Standard Time)

Xem thêm

Javascript là gì?