Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Elasticsearch + Logstash + Kibana trên Docker

  • Docker image: https://www.docker.elastic.co/
    • Với mọi image đều có thêm phiên bản *-oss:6.0.1 là bản ko tích hợp X-pack
  • Docker compose: Chú ý setting password cho default username
environment:
      ELASTIC_USERNAME: "elastic"
      ELASTIC_PASSWORD: "MyPwd123"

euclid 12-12-2017