Định nghĩa hàm interface_exists() trong PHP

Hàm interface_exists() này kiểm tra Interface đã cho là đã được định nghĩa hay chưa.

Cú pháp hàm interface_exists()

Hàm interface_exists() trong PHP có cú pháp như sau:

interface_exists ( $interface_name [, $autoload] );

Tham số

 • interface_name: Bắt buộc. Tên interface
 • autoload: Tùy ý. Gọi __autoload hoặc không theo mặc định

Trả về giá trị

Trả về TRUE nếu interface được cho bởi interface_name đã được định nghĩa, nếu không là FALSE.

Ví dụ minh họa cách sử dụng của hàm interface_exists() trong PHP:

<?php
  if (interface_exists('MyInterface')) {
   class MyClass implements MyInterface
   {
     // các phương thức
   }
  }
?>

___Xem thêm:

PHP là gì?___