Định nghĩa Hàm is_double() trong PHP

Hàm is_double() trong PHP sẽ kiểm tra xem biến có thuộc kiểu float hay không. Nếu biến thuộc kiểu float hàm trả về TRUE, và ngược lại hàm trả về FALSE.

Thực chất hàm is_double() có cách sử dụng hoàn toàn giống với hàm is_float().

Cú pháp Hàm is_double() trong PHP

Cú pháp:

is_double( $var);

Trong đó:

  • $var là biến cần kiểm tra.

Ví dụ is_double() trong PHP

Code

$var = 24.0895;
if (is_double($var)) {
    echo 'biến thuộc kiểu float';
}else{
    echo 'biến không thuộc kiểu float';
}

Kết quả

biến thuộc kiểu float

Code

$var = '24.0895';
if (is_double($var)) {
    echo 'biến thuộc kiểu float';
}else{
    echo 'biến không thuộc kiểu float';
}

Kết quả

biến không thuộc kiểu float

Như ta thấy ở ví dụ 2, do số 24,0895 nằm trong cặp dấu ' ' nên hàm đã tự hiểu nó thuộc kiểu chuỗi( string).