Hàm isprint() trong C

Hàm int isprint(int c) trong Thư viện C kiểm tra xem ký tự đã truyền có thể in được không. Một ký tự có thể in được là ký tự không phải là ký tự điều khiển.

Khai báo hàm isprint() trong C

Cú pháp hàm isprint() trong C:

int isprint(int c);

Tham số

 • c − Đây là ký tự để được kiểm tra.

Trả về giá trị

 • Hàm này trả về giá trị khác 0 (true) nếu c là ký tự có thể in được. Nếu không hàm trả về 0 (false).

Ví dụ cách sử dụng của hàm isprint() trong C:

#include <stdio.h>
#include <ctype.h>

int main()
{
  int var1 = 'k';
  int var2 = '8';
  int var3 = '\t';
  int var4 = ' ';

  if( isprint(var1) )
  {
   printf("var1 = |%c| co the in duoc\n", var1 );
  }
  else
  {
   printf("var1 = |%c| khong the in duoc\n", var1 );
  }

  if( isprint(var2) )
  {
   printf("var2 = |%c| co the in duoc\n", var2 );
  }
  else
  {
   printf("var2 = |%c| khong the in duoc\n", var2 );
  }

  if( isprint(var3) )
  {
   printf("var3 = |%c| co the in duoc\n", var3 );
  }
  else
  {
   printf("var3 = |%c| khong the in duoc\n", var3 );
  }

  if( isprint(var4) )
  {
   printf("var4 = |%c| co the in duoc\n", var4 );
  }
  else
  {
   printf("var4 = |%c| khong the in duoc\n", var4 );
  }

  return(0);
}  

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Hàm isprint() trong C Thư viện C chuẩn image 1