Hàm localtime() trong C

Hàm struct tm *localtime(const time_t *timer) sử dụng time được trỏ tới bởi timer để điền một cấu trúc tm với các giá trị mà biểu diễn Local time tương ứng. Giá trị của timer được chia vào trong cấu trúc tm và được diễn đạt trong Local Timezone.

Khai báo hàm localtime() trong C

Dưới đây là phần khai báo cho localtime() trong C:

struct tm *localtime(const time_t *timer)

Tham số

 • timer -- Là con trỏ trỏ tới giá trị time_t biểu diễn một calendar time.

Trả về giá trị

 • Hàm này trả về con trỏ tới cấu trúc tm với thông tin thời gian được điền vào trong. Dưới đây là chi tiết về cấu trúc timeptr.
struct tm {
  int tm_sec;     /* biểu diễn giây, từ 0 tới 59 */
  int tm_min;     /* biểu diễn phút, từ 0 tới 59 */
  int tm_hour;    /* biểu diễn giờ, từ 0 tới 23 */
  int tm_mday;    /* biểu diễn ngày của tháng, từ 1 tới 31 */
  int tm_mon;     /* biểu diễn tháng, từ 0 tới 11 */
  int tm_year;    /* biểu diễn năm, bắt đầu từ 1900 */
  int tm_wday;    /* ngày trong tuần, từ 0 tới 6 */
  int tm_yday;    /* ngày trong năm, từ 0 tới 365 */
  int tm_isdst;    /* biểu diễn Daylight Saving Time */
};

Ví dụ minh họa cách sử dụng của localtime() trong C:

#include <stdio.h>
#include <time.h>

int main ()
{
  time_t rawtime;
  struct tm *info;
  char buffer[80];

  time( &rawtime );

  info = localtime( &rawtime );
  printf("Local time va Local date hien tai la: \n%s", asctime(info));

  return(0);
}

Biên dịch và chạy chương trình C trên sẽ cho kết quả:

Hàm localtime() trong thư viện C chuẩn-1

Xem thêm:

Thư viện C chuẩn: