Định nghĩa hàm sort() trong PHP

Hàm sort() trong PHP sắp xếp mảng. Các phần tử mảng sẽ được sắp xếp từ thấp đến cao khi hàm này kết thúc.

Hàm sort() gán các key mới cho các phần tử mảng. Nó sẽ gỡ bỏ key đang tồn tại mà bạn đã gán.

Cú pháp Hàm sort() trong PHP

Hàm sort() trong PHP có cú pháp như sau:

sort( $array [, $sort_flags] );

Tham số

array: Bắt buộc. Xác định một mảng sort_flags: Tùy ý. Xác định cách sắp xếp các value của mảng. Các giá trị có thể có:

  • SORT_REGULAR − Mặc định. Xem xét value như cũ (không thay đổi kiểu)
  • SORT_NUMERIC − Xem xét value dưới dạng số
  • SORT_STRING − Xem xét value dưới dạng các chuỗi
  • SORT_LOCALE_STRING − Xem xét value dưới dạng các chuỗi, dựa trên các cài đặt nội bộ
  • Trả về giá trị
  • Trả về TRUE nếu thành công, và FALSE nếu thất bại.

Ví dụ minh họa cách sử dụng hàm sort() trong PHP:

<?php
   $fruits = array("d"=>"lemon", "a"=>"orange", "b"=>"banana" );
   sort($fruits);

   print_r($fruits);
?> 

Lưu chương trình trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả:

Hàm sort() trong PHP

Xem thêm Hàm trong php