Hàm strtotime() trong PHP sẽ phân tích bất kỳ chuỗi thời gian bằng tiếng anh thành một số nguyên chính là timestamp của thời gian đó.

Cú pháp Hàm strtotime() trong PHP

Cú pháp:

strtotime( $str);

Trong đó:

$str là chuỗi thời gian.

Kết quả trả về

Hàm trả về số nguyên là timestamp của thời gian truyền vào nếu chạy thành công. Ngược lại nếu chạy thất bại, hàm trả về FALSE.

Ví dụ

Ví dụ đơn giản về hàm strtotime():

Code

$format = "%H:%M:%S %d-%B-%Y";
echo $strTime = strftime($format, mktime(21,30,45,5,16,2013));
echo  "<br />";
echo "Timestamp:" . strtotime($strTime);

Kết quả

21:30:45 16-May-2013
Timestamp:1368714645