Tìm hiểu kiểu từ điển trong Swift, khai báo và sử dụng. Cách duyệt qua Dictionary, cập nhật giá trị