Chắc là bạn nghĩ tôi đang đùa. Đúng như bạn nghĩ, nếu chạy lệnh git shit thì kết quả trên console sẽ có thể ra output ra như sau đây

git: 'shit' is not a git command. See 'git --help'.

Did you mean one of these?
    init
    show

Tuy nhiên, có một cách để bản có thể làm cho lệnh git shit trở thành lệnh hợp lệ của git bằng cách sử dụng git alias :smile:

Để định nghĩa alias cho git chúng ta có thể sử dụng git config. Chẳng hạn tối muốn lệnh git shit sẽ là alias của lệnh git pull thì chúng ra sẽ gõ lệnh sau:

$ git config --global alias.shit pull

Mọi việc diễn ra có vẻ tốt đẹp. Xong, từ lúc này bạn có thể chạy git shit thay vì git pull :tongue:

Haha, như vậy bạn có thể tuỳ ý cài đặt các alias theo nhu cầu cá nhân. Ví dụ, một vài alias để lệnh git hay sử dụng trở nên ngắn gọn hơn.

$ git config --global alias.co checkout
$ git config --global alias.ci commit
$ git config --global alias.st status

Thay vì gõ lệnh git status, bây giờ bạn chỉ cần gõ git st. Quá ngắn ngọn và hiệu quả phải không? :smile:

Bây giờ, tôi muốn gỡ bỏ cái alias.shit đi thì phải làm thế nào, đơn giản bạn chỉ cần sử dụng --unset như bên dưới là được

$ git config --global --unset alias.shit

Happy Git! ^^