Math ceil() trong JavaScript

Phương thức Math ceil trong JavaScript trả về số integer nhỏ nhất lớn hơn hoặc bằng một số.

Cú pháp Math ceil() trong JavaScript

Cú pháp của nó như sau:

Math.ceil( x ) ;

Chi tiết về tham số

 • x − Là một số.

Giá trị trả về

 • Trả về số integer nhỏ nhất lớn hơn hoặc bằng một số.

Ví dụ Math ceil() trong JavaScript

<html>

  <head>
   <title>JavaScript Math ceil() Method</title>
  </head>

  <body>

   <script type="text/javascript">
     var value = Math.ceil(45.95);
     document.write("First Test Value : " + value ); 

     var value = Math.ceil(45.20);
     document.write("<br />Second Test Value : " + value ); 

     var value = Math.ceil(-45.95);
     document.write("<br />Third Test Value : " + value ); 

     var value = Math.ceil(-45.20);
     document.write("<br />Fourth Test Value : " + value ); 
   </script>

  </body>
</html>

Kết quả

First Test Value : 46
Second Test Value : 46
Third Test Value : -45
Fourth Test Value : -45