Matrix multiplication

Ôn lại về nhân matrix

Row*column

Row n phần tử nhân vector n phần tử được tính như sau
alt text

Matrix*column

A matrix size MxN
B là vector
◼︎ Nếu coi A là cột mà các phần tử là row1, row2,... rown
thì ta có thể tính như
alt text

◼︎ Ngoài ra ta có thể coi A là 1 Row với các phần tử là c1, c2, ..., cn
thì ta có cách tính và công thức tính tổng quát như sau
alt text

Matrix * matrix

A là matrix size MxN
B là matrix size NxP

ta có cách triển khai và từ đó có công thức tổng quát sau
alt text