Có bao giờ bạn tự hỏi là trong một module nào đó có những function gì hay không?

Vd, chúng ta có module Abc có một function hello_world/0, chúng ta có thể chạy lệnh:

Abc.__info__(:functions)

kết quả trả về là một Keyword List như sau [hello_world: 0], các bạn có thể đoán đc là key là tên function và value là số arity.

Xin lưu ý là private function (các hàm đc định nghĩa bởi defp) sẽ không đc liệt kê ra.

Nguồn tham khảo: http://erlang.org/doc/reference_manual/modules.html#id77156