Một trong những trường hợp build docker image là thừa hưởng từ một image mẹ

Lấy một ví dụ sau:

# Dockefile
FROM my_repo/my_image

ENTRYPOINT echo "hello world"

Nếu bạn không chạy lệnh docker pull my_repo/my_image trước khi build image của bạn thì image của bạn sẽ vẫn chạy trên bản my_image (có thể là đã bị lỗi thời) đã được pull về từ trước. Để đảm bảo image mẹ luôn được pull về trong lúc bạn build image của bạn thì docker có cung cấp khoá --pull cho docker build:

docker build --pull -t the_image_name .

Đây là một practice tốt cho ai đụng vào Docker