Merkle tree, cũng như được biết đến là cây hash nhị phân, là một dạng cấu trúc dữ liệu sử dụng để lưu trữ hash của các thông tin cá nhân trong bộ dữ liệu lớn đồng thời đảm bảo việc xác minh hiệu quả bộ dữ liệu.
Merkle tree được xử dụng như một cơ chế chống phá hoại, đảm bảo rằng bộ dữ liệu không bị thay đổi.

Từ 'tree' được xử dụng để chỉ dạng cấu trúc dữ liệu phân nhánh trong khoa học máy tính.
Ví dụ, về merkle tree trong Bitcoin protocol:

alt text

...

Vani 11-02-2018