Trong bài viết này tôi sẽ trình bày cách để thêm một phiên bản RESTful API. Phiên bản có thể được xác định trong mỗi URL hoặc HTTP headers.

API cơ bản

Chúng ta lấy ví dụ với một ứng dụng quản lý sản phẩm. Nó có thể nhìn tất cả thông tin của sản phẩm, thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa từng sản phẩm.

Ta viết một ProductsController theo RESTful và thêm respond_to cho mỗi action để phản hồi JSON requests:

/app/controllers/products_controller.rb
def index
 @products = Product.all
 respond_to do |format|
  format.html
  format.json { render json: @products }
 end
end

Khi ta truy cập /products.json sẽ nhận được list sản phẩm dưới dạng JSON như sau:

Như vậy là chúng ta đã có 1 JSON API cơ bản. Tuy nhiên chúng ta sẽ gặp vấn đề khi muốn muốn thay đổi cột released_on bằng released_at. Khi đó ứng dụng sử dụng bản API hiện tại sẽ bị lỗi vì không có trường released_at. Vì vậy ta cần các phiên bản khác nhau cho API để giải quyết các vấn đề như vậy.

Các bước chuẩn bị

Routes hiện tại:

/config/routes.rb
Store::Application.routes.draw do
 resources :products
 root to: 'products#index'
end

Chúng ta sẽ sử dụng namespace api. Các phiển bản api sẽ được viết sau /api.

/config/routes.rb
Store::Application.routes.draw do
 namespace :api do
  namespace :v1 do
   resources :products
  end
 end
 
 resources :products
 root to: 'products#index'
end

Trong thư mục /app/controllers ta cần tạo thêm 1 thư mục api và thư mục con v1. Ta sẽ để ProductsController trong thư mục này:

/app/controllers/api/v1/products_controller.rb
module Api
 module V1
  class ProductsController < ApplicationController
   
  end
 end
end

Bây giờ chúng ta có thể thêm đầy đủ các action trong controller này:

/app/controllers/api/v1/products_controller.rb
module Api
 module V1
  class ProductsController < ApplicationController
   respond_to :json
   
   def index
    respond_with Product.all
   end
   
   def show
    respond_with Product.find(params[:id])
   end
   
   def create
    respond_with Product.create(params[:product])
   end
   
   def update
    respond_with Product.update(params[:id], params[:products])
   end
   
   def destroy
    respond_with Product.destroy(params[:id])
   end
  end
 end
end

Ở đây chúng ta đã xác định mỗi action sẽ gọi hàm respond_with để nó trả về dạng JSON. Bây giờ chúng ta có thể lấy danh sách các sản phầm bằng cách truy cập: /api/v1/products.json

Để bỏ phần .json ở cuối URL chúng ta có thể tùy chỉnh JSON là dạng mặc định

/config/routes.rb
Store::Application.routes.draw do
 namespace :api, defaults: {format: 'json'} do
  namespace :v1 do
   resources :products
  end
 end
 
 resources :products
 root to: 'products#index'
end

Khi đó ta chỉ cần vào http://localhost:3000/api/v1/products

Tạo phiên bản mới

Như đã nói ở trên, giả sử ta muốn đổi cột released_on thành released_at.

terminal
$ rails g migration change_products_released_on
/config/db/migrations/201205230000_change_products_released_on.rb
class ChangeProductsReleasedOn < ActiveRecord::Migration
 def up
  rename_column :products, :released_on, :released_at
  change_column :products, :released_at, :datetime
 end

 def down
  change_column :products, :released_at, :date
  rename_column :products, :released_at, :released_on
 end
end

Chạy rake db:migrate để thay đổi cơ sở dữ liệu.

Khi đó nếu ta sử dụng released_on ở đâu đó trong ứng dụng thì với db mới này ứng dụng sẽ bị lỗi vì released_on đã được thay bằng released_at.

Có 1 cách nhanh chóng để sửa lỗi này:

/app/controllers/api/v1/products_controller.rb
module Api
 module V1
  class ProductsController < ApplicationController
   class Product < ::Product
    def as_json(options={})
     super.merge(released_on: released_at.to_date)
    end
   end
   
   respond_to :json
    # Actions omitted
  end
 end
end

Ở đây ta vẫn trả về key released_on nhưng giá trị bên trong lại được lấy từ released_at.

Tuy nhiên với cách sửa này, ta ko thể sử dụng trường released_at mà vẫn phải sử dụng trường cũ là released_on. Để giải quyết cả 2 vấn đề này ta sẽ tạo thêm 1 phiên bản API mới.

Đầu tiên ta sao chép toàn bộ code trong thư mục app/controllers/api/v1 sang thư mục mới v2.

terminal
$ cp -R app/controllers/api/v1 app/controllers/api/v2

Trong file routes ta thêm namespace v2 giống như v1

/config/routes.rb
Store::Application.routes.draw do
 namespace :api, defaults: {format: 'json'} do
  namespace :v1 do
   resources :products
  end
  namespace :v2 do
   resources :products
  end
 end
 
 resources :products
 root to: 'products#index'
end

Trong controller mới ta cũng chuyển v1 thành v2

/app/controllers/api/v2/products_controller.rb
module Api
 module V2
  class ProductsController < ApplicationController   
   respond_to :json
   
   def index
    respond_with Product.all
   end
   
   def show
    respond_with Product.find(params[:id])
   end
   
   def create
    respond_with Product.create(params[:product])
   end
   
   def update
    respond_with Product.update(params[:id], params[:products])
   end
   
   def destroy
    respond_with Product.destroy(params[:id])
   end
  end
 end
end

Bây giờ khi sử dụng phiên bản mới ta sẽ có trường released_at

Với 2 phiên bản API như hiện tại, mới những người dùng sử dụng ứng dụng cũ sẽ dùng API v1 với trường released_on, còn người dùng sử dụng ứng dụng mới sẽ sử dụng API v2 với trường released_at.

Nguồn

http://railscasts.com/episodes/350-rest-api-versioning