String anchor() trong JavaScript

Phương thức String anchor() trong JavaScript tạo một HTML Anchor mà được sử dụng như là một mục tiêu siêu văn bản.

Cú pháp String anchor() trong JavaScript

Cú pháp của nó như sau:

string.anchor( anchorname )

Chi tiết về tham số

 • anchorname − Định nghĩa tên cho một Anchor.

Trả về giá trị

 • Trả về chuỗi có thẻ anchor.

Ví dụ minh họa String anchor() trong JavaScript

<html>
  <head>
   <title>JavaScript String anchor() Method</title>
  </head>

  <body>

   <script type="text/javascript">
     var str = new String("Hello world");
     alert(str.anchor( "myanchor" ));
   </script>

  </body>
</html>

Kết quả

<a name="myanchor">Hello world</a>