String toString() trong JavaScript

Phương thức String toString() trong JavaScript trả về một chuỗi biểu diễn đối tượng đã xác định.

Cú pháp String toString() trong JavaScript

Cú pháp của nó như sau:

string.toString( )

Trả về giá trị

 • Trả về một chuỗi biểu diễn đối tượng đã xác định.

Ví dụ String toString() trong JavaScript

<html>
  <head>
   <title>JavaScript String toString() Method</title>
  </head>

  <body>

   <script type="text/javascript">
     var str = "Apples are round, and Apples are Juicy.";
     document.write(str.toString( ));
   </script>

  </body>
</html>

Kết quả

Apples are round, and Apples are Juicy.