Trong hadoop hầu hết các job class sẽ được implement dưới dạng:

public class MyApp extends Configured Implements Tool {
  @Override
  public int run(String[] args) throws Exception {
    Job job = new Job(getConf());
    return job.waitForCompletion(true) ? 0 : 1;
  }
  public static void main(String[] args) throws Exception {
    int exitCode = ToolRunner.run(new MyApp(), args);
    System.exit(exitCode);
  }
}

Ở đây Configured class chỉ là một class để chứa sẵn các config mà có thể lấy ra và cho vào thông qua:
getConf()setConf()

Mục đích của việc extend class này không có nhiều ngoài việc khi bạn gọi

ToolRunner.run(new MyApp(), args)

thì sẽ tương đương với việc gọi

ToolRunner.run(myapp.getConf(), myapp, args)