SysVInit, Upstat, systemd etc

Thấy cái slide khá đầy đủ nên chôm về đây:

Tham khảo: http://0pointer.de/blog/projects/systemd.html

Cả bài talk về launchd trên mac os:

huydx 17-11-2016