androidcoban.com androidcoban.com

RecyclerView sử dụng Kotlin sẽ code như thế nào ?

1. RecyclerView là gì? RecyclerView là một View mới trong android giống như ListView nhưng mạnh mẽ hơn rất nhiều. RecyclerView cho phép chúng ta load dữ liệu nhiều hơn ListView, vuốt mượt hơn, hiệu ứng đẹp hơn và hỗ trợ đa dạng layout của các phần tử trong danh sách. Sử dụng RecyclerView trong android JAVA Các bạn xem ở đây. 2. Sử dụng RecyclerView  với...

androidcoban.com androidcoban.com

(Functions)Từ JAVA sang Kotlin sẽ như thế nào (Part 3)

So sánh cách sử dụng Function giữa java và kotlin. 1.Basic Functionpublic void hello() { System.out.print("Hello, World!"); }fun hello() { println("Hello, World!") }2.Argumentspublic void hello(String name){ System.out.print("Hello, " + name + "!"); }fun hello(name: String) { println("Hello, $name!") }3.Default Valuespublic void hello(String name) { if (name ==...