viblo.asia viblo.asia

Nodejs upload files to aws

Introdution Bài này mình sẽ viết về cách upload files lên S3 của Amazon. S3 là dịch vụ lưu trữ file của AWS. Trước khi sử dụng dịch vụ ta cần tạo Bucket( nơi sẽ chứa các file chúng ta upload lên). FYI: Khi tạo tài khoản AWS một số dịch vụ sẽ free trong 12 tháng: EC2, S3, RDS, CloudFront ( nhớ đọc kỹ free như thế nào ví S3 sẽ free 5GB, 20k GET request và 2k...