viblo.asia viblo.asia

Bớt if/else đi để code sạch hơn

Khi chúng ta code JS hay bất kỳ một ngôn ngữ nào khác, có những trường hợp chúng ta gặp phải yêu cầu xử lý logic phức tạp hoặc logic đơn giản nhưng lại có rất nhiều case cần kiểm tra. Ơ như thông thường thì trường hợp thứ nhất sẽ chơi if/else còn trường hợp sau thì switch. Cũng chả có gì đáng nói nếu nó chỉ dừng ở đó, tuy nhiên thực...

<g-emoji class=📚 Android Sample App using modular, clean, scalable, testable Architecture written in Kotlin following the best practices " />
github

📚 Android Sample App using modular, clean, scalable, testable Architecture written in Kotlin following the best practices

VMadalin/kotlin-sample-app 📚 Android Sample App using modular, clean, scalable, testable Architecture written in Kotlin following the best practices with Jetpack. Users starred: 569Users forked: 74Users...

Clean architecture flutter: A Flutter package that makes it easy and intuitive to implement Uncle Bob's Clean Architecture in Flutter. This package provides basic classes that are tuned to work with Flutter and are designed according to the Clean Architec
github

Clean architecture flutter: A Flutter package that makes it easy and intuitive to implement Uncle Bob's Clean Architecture in Flutter. This package provides basic classes that are tuned to work with Flutter and are designed according to the Clean Architec

ShadyBoukhary/flutter_clean_architecture Clean architecture flutter: A Flutter package that makes it easy and intuitive to implement Uncle Bob's Clean Architecture in Flutter. This package provides basic classes...