codehub.vn codehub.vn

Cấu Trúc Điều Khiển

Cấu Trúc Điều Khiển Là Gì Trong lập trình, cấu trúc điều khiển hay còn gọi là control structure được sử dụng để điều khiển luồng chạy của chương trình. <?php $today = "Thứ Bảy"; if ($today == "Thứ Bảy") { echo "Ngày nghỉ cuối tuần Thứ Bảy."; } else if ($today == "Chủ Nhật") { echo "Ngày nghỉ cuối tuần Chủ Nhật."; } else { echo "Hôm nay...

codehub.vn codehub.vn

Vòng Lặp For

Vòng Lặp for trong PHP Vòng lặp for trong PHP được sử dụng khi chúng ta muốn chạy lặp lại một đoạn code một số lần cho trước. Cú Pháp Cú pháp vòng lặp for trong PHP cần sử dụng tới một biến đếm với ba biểu thức như sau: for (khởi tạo biến đếm; kiểm tra biến đếm; tăng giá trị biến đếm) { // code trong vòng lặp } Trong đó: Biểu thức...

codehub.vn codehub.vn

Giới Thiệu

AJAX Là Gì AJAX là viết tắt của cụm từ Asynchronous JavaScript and XML (JavaScript và XML bất đồng bộ) là một kỹ thuật cho phép tải về nội dung của một hoặc nhiều trang mới mà không cần phải tải lại toàn bộ nội dung của trang hiện tại. Ứng Dụng AJAX Hầu hết các website hiện nay đều sử dụng AJAX, nổi tiếng trong số đó có Facebook và Google. Khi...

codehub.vn codehub.vn

Hàm NSLog

Hàm NSLog được dùng để in thông điệp ra màn hình: NSLog(@"Hello, World!\n"); Ký tự \n ở trong dấu ngoặc kép được dùng để tạo dòng mới. Tôi sẽ giải thích về ký tự @ đặt trước đối số truyền vào giúp xác định kiểu dữ liệu của đối số. Bạn sẽ học về kiểu dữ liệu ở các phần tiếp theo, tạm thời bây giờ bạn hiểu @ được dùng...