codehub.vn codehub.vn

Bộ Chọn

Bộ Chọn CSS - CSS Selector Bộ chọn CSS được sử dụng để chọn ra phần tử HTML trên trang. CSS cung cấp nhiều loại bộ chọn khác nhau để có thể chọn ra được bất kỳ phần tử HTML nào có trên trang. Trong phạn vi bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu các loại bộ chọn được sử dụng phổ biến sau đây: Bộ chọn phần tử. Bộ chọn ID. Bộ chọn...

codehub.vn codehub.vn

Cấu Trúc Điều Khiển

Cấu Trúc Điều Khiển Là Gì Trong lập trình, cấu trúc điều khiển hay còn gọi là control structure được sử dụng để điều khiển luồng chạy của chương trình. <?php $today = "Thứ Bảy"; if ($today == "Thứ Bảy") { echo "Ngày nghỉ cuối tuần Thứ Bảy."; } else if ($today == "Chủ Nhật") { echo "Ngày nghỉ cuối tuần Chủ Nhật."; } else { echo "Hôm nay...

codehub.vn codehub.vn

Vòng Lặp For

Vòng Lặp for trong PHP Vòng lặp for trong PHP được sử dụng khi chúng ta muốn chạy lặp lại một đoạn code một số lần cho trước. Cú Pháp Cú pháp vòng lặp for trong PHP cần sử dụng tới một biến đếm với ba biểu thức như sau: for (khởi tạo biến đếm; kiểm tra biến đếm; tăng giá trị biến đếm) { // code trong vòng lặp } Trong đó: Biểu thức...

codehub.vn codehub.vn

Làm Việc Với CSS

jQuery cung cấp API cho phép bạn làm việc dễ dàng với CSS của phần tử. Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu cách thêm, xóa class vào phần tử HTML và cách thay đổi CSS của phần tử. addClass() Để gắn thêm lớp CSS vào phần tử chúng ta sử dụng phương thức addClass() với đối số truyền vào là tên của lớp bạn muốn thêm vào. $(function () { ...

codehub.vn codehub.vn

Mảng

Mảng Là Gì Mảng là kiểu dữ liệu cho phép chúng ta lưu trữ nhiều giá trị trong nó bao gồm việc lưu trữ giá trị của một hoặc nhiều mảng khác. Mảng Trong PHP Mảng trong PHP được chia thành 3 loại khác nhau đó là: Mảng đánh số thứ tự (indexed array) Mảng kết hợp (associative array) Mảng đa chiều (multidimensional array) Cả 3 loại trên đều có chung...

codehub.vn codehub.vn

Lưu Bài Viết

Ở bài học trước chúng ta đã hoàn tất việc tạo một trang để người dùng có thể tạo bài viết. Việc tiếp theo chúng ta cần làm là tạo một tập tin PHP save.php để xử lý việc lưu bài viết trên MySQL database. Kết Nối Với Database Trên editor bạn tạo một tập tin PHP mới với nội dung như sau (thay root_password bằng mật khẩu của người dùng root...