viblo.asia

Tạo middleware cho CodeIgniter

Giới Thiệu CodeIgniteI (CI) là một PHP MVC framework ra mắt từ khá lâu, bao gồm các chức năng và thư viện cơ bản của một framework. Mặc dù hiện tại framework này không còn phổ biến, nhưng nó vẫn phù hợp cho những bạn mới tìm hiểu về Framework và mô hình MVC trong PHP. Gần đây, mình đang làm một dự án liên quan đến CI, nên đã viết một vài thư viện phục vụ cho dự án. Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ cách tạo middleware cho...

programmer group

MixPHP/Yii/CodeIgniter Concurrent Stress Testing

MixPHP is a high-performance framework based on Swoole, CodeIgniter is a lightweight framework for the elders, Yii is a very popular framework, the following is a comparison of the three frameworks. Because Yii/CodeIgniter is based on the traditional framework of Apache/PHP-FPM, it seems unfair to compare the normal Swoole deployment of MixPHP. Because MixPHP also supports running in Apache/PHP-FPM, the MixPHP tested is deployed in Apache. Environmental Science Virtual Machine: 4 Cores, 1GUse the AB tool to press, command: ab-n 5000-c 100...

programmer group

Codigniter3 integrates composer management tools, which are more elegant

Preface, I hope codeigniter4 will be released earlier. At present, there are codeigniter3 for the project, and I want to use so many excellent third-party libraries on github. What did I do? And these libraries are basically installed through composer. Here’s how to integrate composer package manager: 1. Install composer, which is not to be overlooked. 2. Create a new composer. JSON file in the project root directory, such as a JWT Library in my current Ci { "require": { "firebase/php-jwt": "*" } } 3. Command line execution...

codementor.io

How and why I built PoochPlay

Dogs make our lives better and we wanted to return the favour. That's why, a team of vets and engineers came together and created PoochPlay. - A complete dog wellbeing management app and a wireless dog activity tracker. PoochPlay app is available for free to download and use. • PoochPlay app tracks your dog’s physical activity (even without a tracker!) • It monitors and manages your dog’s weight • Based on your dog’s age, weight, conditions, activity levels and the brand of food it already eats, Pooch Play recommends how much food...

viblo.asia

Tích hợp và sử dụng CodeIgniter Customs

1, Giới thiệu. -Trong thời gian chờ Codeignter 4 ra mắt thì mình mời mọi người trải nghiệm phiên bản CodeIgnter Customs mà mình đã phát triển và sử dụng nó trong 1 năm trở lại đây. Codeigniter Customs có gì? -Codeignter Customs thự chất ra là Codeignter framework 3.x kết hợp mới một số tính năng của Laravel là: Blade templade engine, Eloquent ORM và Taiscript do mình viết ra với mục đính tạo các file bằng lệnh (giống artisan make trong laravel). -Tích hợp...

viblo.asia

[Codeigniter Framework] Phần 4: Shopping cart trong Codeigniter

Tiếp tục seri bài viết về Codeigniter, hôm nay mình sẽ tìm hiểu 1 library khá quan trọng, đó là shopping cart. Trong Codeigniter, Shopping cart được lưu dưới dạng mảng và được mã hóa để lưu vào session. 1. Cấu hình Để sử dụng được shopping cart trong CI, ta phải load thư viện cho nó theo cú pháp như sau: $this->load->library("cart"); 2. Các hàm trong library Shopping Cart Shopping Cart trong Codeigniter lưu dưới dạng mảng và có những key bắt buộc không...

viblo.asia

[Codeigniter Framework] Phần 3: Upload image trong Codeigniter

Tiếp tục loạt bài về CI, chúng ta tiếp tục tìm hiểu thư viện tiếp theo, đó là Library Upload. 1. Cấu hình library upload Cũng giống như các library khác, để thao tác với nó phải gọi ra bằng cú pháp như sau: $this->load->library('upload'); Và sau đó chúng ta sẽ cấu hình 1 số thông tin về đường dẫn, định dạng, size, kích thước của ảnh như sau: $config['upload_path'] = 'upload'; $config['allowed_types'] = 'jpg|jpeg|png|gif'; $config['max_size'] =...

viblo.asia

[Codeigniter Framework] Phần 2: Library trong Codeigniter PHP (Library Database và Library Form Validation)

Ở phần 1, mình đã giới thiệu qua cách cài đặt và mô hình MVC trong Codeigniter(CI) thông qua ví dụ nhỏ về quản lý sinh viên. Ở phần 2 này, vẫn là ví dụ quản lý sinh viên đó, chúng ta sẽ tìm hiểu về 2 library khá quan trọng trong CI, đó là Library Database và Library Form Validation. Library Database Trước hết, các bạn tạo 1 database có tên là "demo". Sau đó tạo 1 bảng đặt tên là "students" có 3 trường id: integer, name: string,...

viblo.asia

[Codeigniter Framework] Phần 1: Mô hình MVC trong Codeigniter PHP

Giới thiệu Codeigniter là 1 framework viết bằng ngôn ngữ lập trình PHP dựa trên mô hình MVC. Nó cho phép các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng web nhanh hơn bằng cách cung cấp những thư viện đầy đủ cho các tác vụ thông thường. Cài đặt Để cài đặt và chạy ứng dụng đầu tiên trong codeigniter, bạn cần download framework tại trang: https://www.codeigniter.com/download Sau khi download, giải nén và copy forder vào thư mục gốc của Web...

viblo.asia

Tìm hiểu về Database Library trong CI (phần 2)

Tổng Quan Ở phần trước mình đã giới thiệu với các bạn về các class config và lấy dữ liệu đơn gian từ database thông qua các những tiện ích mà database library cung cấp. Ở phần này sẽ tiếp tục giới thiệu thêm ba tiện ích được sử dụng nhiều đó là Result Helper và Transactions. Result Helper Result Helper hay còn được gọi là Result Helper Functions nó không phải là một function cụ thể mà là nhiều function được viết ra nhằm mục đích...