timoday.edu.vn timoday.edu.vn

Bài 19: Bố cục web với width, max-width CSS

Sử dụng width, max-width và margin: auto; Như đã đề cập trong chương trước; một phần tử block luôn chiếm toàn bộ chiều rộng có sẵn (kéo dài sang bên trái và bên phải hết mức có thể). Đặt width cho phần tử block sẽ ngăn không cho nó kéo dài ra các cạnh của vùng chứa nó. Sau đó, bạn có thể đặt lề thành tự động (margin: auto), để căn giữa...