viblo.asia

Docker – Tạo Multiple DB Trong Laradock

Hôm trước mình đã có một bài viết nói về Laradock, cóvài anh em hỏi mình về cách tạo nhiều Database cùng một lúc. Do đang rảnh rỗi nên hôm nay mình sẽ viết một tí chia sẽ cho cho các anh em nhé. Có 2 cách nhanh chóng để tạo nhiều Database trong Laradock: Có thể tạo một file SQL và thực thi nó để tạo Database Hoặc có thể sử dụng vài câu lệnh trên container của MariaDB để tạo Database Cách đầu tiên: Cách này khá đơn giản,...

inchoo

Magento 2 logging

Logging is an important part of every development process. Logs provide insight into system processes of Magento 2 and are a great tool for tracking errors, significant events, exceptions and many more. In order for the logging library to be properly implemented with Magento 2, it must comply with PSR-3 standard. Magento 2 comes with built-in logging solution based on Monolog Library which will be analyzed further in this article. Main Magento 2 log class is “Magento\Framework\Logger\Monolog” and is defined in...