viblo.asia viblo.asia

Chạy process Nodejs trên production

Quản lý process Nodejs process Việc khởi chạy server HTTP với nodejs trong quá trình phát triển khá dễ dàng. Ở đây chúng ta có một ví dụ, 1 file simple-server.js, trong file này chúng ta tạo một server có nhiệm vụ nhận query param của người dùng và in ra màn hình. // simple-server.js var http = require('http'); var url = require('url'); http.createServer(function (req, res) { ...