hoclaptrinh.vn hoclaptrinh.vn

Collection Interface trong Java

Collection Interface trong Java là nền tảng mà trên đó Collection Framework được xây dựng. Nó khai báo các phương thức core mà tất cả Collection sẽ có. Những phương thức này được tổng hợp trong bảng dưới đây. Bởi vì tất cả tập hợp triển khai Collection, tương tự như các phương thức của nó là cần thiết cho Framework đó. Một số phương thức này...

hoclaptrinh.vn hoclaptrinh.vn

Đa ngôn ngữ (Internationalization) trong Servlet

Trước khi vào bài, chúng tôi giải thích 3 khái niệm quan trọng: Internationalization (i18n): Nghĩa là kích hoạt một trang có khả năng cung cấp nhiều phiên bản với các ngôn ngữ khác nhau. Localization (l10n): Nghĩa là thêm Resources tới một Website để thích nghi với một khu vực địa lý hoặc miền văn hóa cụ thể. locale: Đây là một khu vực địa lý hoặc văn...

hoclaptrinh.vn hoclaptrinh.vn

Date setYear() trong JavaScript

Định nghĩa Date setYear() trong JavaScript Phương thức date setYear() trong Javascript Thiết lập năm cho ngày đã cho theo Local time. Bạn dùng setFullYear để thay thế. Cú pháp Date setYear() trong JavaScript Cú pháp của nó như sau: Date.setYear(yearValue) Ghi chú − Các tham số trong dấu ngoặc đơn luôn là tùy ý. Chi tiết về tham số yearValue − Một giá trị integer. Ví dụ...

hoclaptrinh.vn hoclaptrinh.vn

Java là gì?

Java là gì? Java là một Ngôn ngữ lập trình và là một Platform. Ngôn ngữ lập trình: Java là một ngôn ngữ lập trình có tính bảo mật cao, hướng đối tượng, bậc cao và mạnh mẽ. Platform: Bất cứ môi trường phần cứng hoặc phần mền nào mà trong đó một chương trình chạy, thì được biết đến như là một Platform. Với môi trường runtime riêng cho...

hoclaptrinh.vn hoclaptrinh.vn

String indexOf() trong JavaScript

Định nghĩa String indexOf() trong JavaScript Phương thức String indexOf() trong JavaScript này trả về chỉ mục trong đối tượng String đang gọi của sự xảy ra đầu tiên của giá trị đã cho, bắt đầu tìm kiếm tại fromIndex hoặc -1 nếu giá trị không được tìm thấy. Cú pháp String indexOf() trong JavaScript Sử dụng cú pháp sau để dùng phương thức...

hoclaptrinh.vn hoclaptrinh.vn

Tài liệu HTML tham khảo

Dưới đây là các tài liệu hữu ích về HTML. Bạn nên tham khảo chúng để nâng cao kiến thức của mình và hiểu các vấn đề trong loạt bài hướng dẫn này. Các Website về Công nghệ HTML Tutorialspoint − Loạt bài hướng dẫn của chúng tôi xây dựng dựa trên nguồn này. HTML 4.01 Specification - Trang web chính thức về định cấu hình HTML 4.01. HTML5 - Các...

hoclaptrinh.vn hoclaptrinh.vn

jQuery.ajaxSetup(options) trong jQuery

Định nghĩa phương thức jQuery.ajaxSetup(options) trong jQuery Phương thức jQuery.ajaxSetup(options) trong jQuery sẽ Setup các thiết lập global cho AJAX Request. Cú pháp jQuery.ajaxSetup(options) Sau đây là cú pháp cho jQuery.ajaxSetup(options) trong jQuery: $.ajax( options ) Tham số Dưới đây miêu tả chi tiết về các tham số được sử dụng trong phương thức jQuery.ajaxSetup(options)...

hoclaptrinh.vn hoclaptrinh.vn

Lệnh continue trong Java

Lệnh continue trong Java Từ khóa continue có thể được sử dụng trong bất kỳ cấu trúc điều khiển vòng lặp nào. Nó làm cho vòng lặp ngay lập tức tiếp tục tiến trình lặp tiếp theo của vòng lặp. Trong một vòng lặp for, từ khóa continue làm luồng điểu khiển ngay lập tức nhảy tới lệnh update. Trong vòng lặp while hoặc do…while, luồng điều khiển...

hoclaptrinh.vn hoclaptrinh.vn

Fetch API là gì?

Việc gửi và nhận requesst bằng js sẽ dễ dàng và đơn giản hơn với một API. Fetch API là là 1 API đơn giản như thế . Định nghĩa Fetch API là gì? Fetch API là một API đơn giản cho việc gửi và nhận requesst bằng js. Fetch giúp cho việc thực hiện các yêu cầu web và xử lý phản hồi dễ dàng hơn so với XMLHttpRequest cũ. Bạn có thể kiểm tra trình duyệt...