programmer group

How to implement session in php, how to implement session in itself, and how to implement session in laravel

1. How to implement session in php Execute the PHP script, session_start() will read the configuration item from php.ini, and put the generated unique value sessionID save file to the save path and location in the configuration item. And return the response header setCookie through HTTP protocolCookie name = cookie value sent to client. The client receives the set cookie and writes the cookie...

programmer group

PHP operation Redis, primary PHP can't remember to operate several times

Basic operation methods of redis 1.redis Connections for: //Instantiate redis $redis = new Redis(); //Connect $redis->connect('127.0.0.1', 6379); //Check whether the connection is successful echo "Server is running: " . $redis->ping(); // Output result Server is running: +PONG 2.redis operation Strng (string): // Set the value of a string $redis->set('cat', 111); //Get the value...

viblo.asia

12 Directives trong Laravel Blade có thể sẽ hữu dụng cho bạn

Mở đầu Nếu các bạn đã từng sử dụng Laravel, dù là master hay newbie thì có lẽ cũng không xa lạ gì với khái niệm Blade trong Laravel. Hôm nay mình sẽ xin giới thiệu 12 directives trong Laravel Blade. Có thể có những cái bạn đã quen thuộc, nhưng cũng sẽ có những thứ bạn hiếm hoặc chưa bao giờ sử dụng. Cùng thử tìm...

viblo.asia

Series cùng bần đạo tìm hiểu về send email với laravel(Phần 2: Sửu dụng queue và job để tránh thời gian chờ khi gửi gmail)

Giới thiệu: Nếu bạn đã xem và thực hiện bài trước thì các bạn sẽ dễ dàng nhận ra khi bạn tiến hành gửi email, đó là một khoản thời gian tương đối lâu. Vấn đề đó là các bạn đang thực hiện gửi một email mà nó đã chiếm nhiều thời gian như vậy, bạn thắc mắc nếu hệ thống có hàng trăm người truy cập...

programmer group

Realize the active message push of websocket, and use laravel+Swoole

Recently, there is a demand: to achieve a function that can actively trigger message push, this function can be implemented to send customized messages to all members of the template message, instead of sending messages through the client. The message in the message on the service end is monitored and transmitted for relative business logic. Active message push implementationIn general, we use...

programmer group

laravel returns the unified format error code

background Recently, I was learning to develop an Android project. The back-end interface project started a new project with PHP's Yii2.0 framework, and then changed to laravel 5.5. Recently, I saw that laravel upgraded the new version, so I updated the project to laravel 6.4.In the process of using yii and laravel, both frameworks are very friendly to web API and support restful in different...