programmer group

New understanding of magic methods

General explanation of misunderstanding __callMethod is called when the object method does not exist __callStaticMethod is called when the calling object static method does not exist for example class Car{ public function __call($method,$params=[]){ echo "car call\n"; } } (new Car())->color(); class Bus{ public static function __callStatic($method,$params=[]){ echo "Bus callStatic\n"; ...

programmer group

Clone and Magic Method of Object Clone () Usage Analysis in PHP Object-Oriented Programming

In this paper, the object clone and the magic method _clone() in PHP object-oriented programming are illustrated with examples. Share for your reference, as follows: 1. Clone clone One of the major drawbacks of PHP4’s object-oriented function is that it treats objects as another data type, which makes many common OOP methods unusable, such as design patterns. These methods rely on passing objects as references to other class...

programmer group

New features of PHP 7.4

PHP 7.4It is scheduled to be released on November 21, 2019. It adds the following features: Short closure function(short closure) Preload submission performance Attribute Type Restriction Improved type variance(No translation) Abbreviation of ternary operation Array expansion operation New Magic Methods:serialization Number separator Operational Priority Allowed in__toStringThrow an exception in Support Reflective...

viblo.asia viblo.asia

Facades và mối quan hệ giữa Facades với Service Container trong Laravel

Tìm hiểu về Facade trong Laravel 1. Static method Các thuộc tính, phương thức trong lớp khai báo với từ khóa static là một đặc tính hữu dụng trong PHP. Về cơ bản, phương thức / thuộc tính tĩnh (static) thì nó có thể truy cập trực tiếp mà không phải tạo đối tượng của lớp. Ví dụ về static method và non-static method. class Math { private $firstNumber; ...

viblo.asia viblo.asia

Tìm hiểu Eloquent Model và Query Builder

I. Giới thiệu Laravel hiện nay đang sử dụng 2 kiểu truy vấn phổ biến với database là Eloquent ORM và Query Builder. Sau đây, chúng ta sẽ đi tìm hiểu xem 2 kiểu truy vấn này là gì, và chúng khác nhau như thế nào. II. Định nghĩa 1. Query Builder là gì? Query Builder cung cấp 1 giao diện thuận tiện và dễ dàng tạo và chạy những truy vấn từ database. Nó có thể...

viblo.asia viblo.asia

Lập trình hướng đối tượng trong PHP(Phần 2)

Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ quay lại phần 2 trong bài viết về lập trình hướng đối tượng trong PHP. Trong phần 1 mình sẽ đề cập về ba vấn đề Các đặc điểm cơ bản của lập trình hướng đối tượng. Chúng được thể hiện như thế nào trong PHP, Sự khác biệt giữa Abstract Class và Interface và Thế nào là một hàm static, phân...