github

ROADMAP(Mind Map) and KEYWORD for students those who have interest in learning NLP

graykode/nlp-roadmap ROADMAP(Mind Map) and KEYWORD for students those who have interest in learning NLP Stars: 1267Forks: 186Watchers: 1267Open issues: 1Created at: 2019-09-19 14:47:34Updated at: 2019-10-26 15:41:10 nlp-roadmap nlp-roadmap is Natural Language Processing ROADMAP(Mind Map) and KEYWORD for students those who have interest in learning Natural Language Processing. The...

viblo.asia

Biến cố ngẫu nhiên và xác suất (P1)

1. Phép thử và các loại biến cố Trong tự nhiên và trong xã hội, mỗi hiện tượng đều gắn liền với một nhóm các điều kiện cơ bản và các hiện tượng đó chỉ có thể xảy ra khi nhóm các điều kiện cơ bản gắn với nó được thưc hiện. Do đó, khi muốn nghiên cứu một hiện tượng, ta cần thực hiện nhóm các...