anninhmang.edu.vn anninhmang.edu.vn

Cài Đặt Và Cấu Hình FTP Server Trên CentOS 7

FTP là viết tắt của File Transfer Protocol, giao thức truyền file giữa các máy tính đã được sử dụng trong nhiều thập kỷ qua. Mặc dù đã có nhiều giải pháp bảo mật được thêm vào, nhưng về cơ bản, FTP vẫn là một phương pháp truyền tệp không an toàn. Tuy nhiên, FTP vẫn hữu ích khi cung cấp tệp cho nhiều người dùng, hoặc khi làm việc trong một...