programmer group

Design and Implementation of Java Reactive Web

Note: This article is composed of the notes taken by the readers during watching the video of Little Margo’s Open Class.For more Spring Framework articles, see my personal github: spring-framework-lesson. 0. Programming model and concurrency model Spring 5 implements part of Reactive Spring WebFlux: Reactive Web(non-blocking servers in general) Spring Web MVC: Traditional Servlet Web (servlet applications in general) 0.1 programming model Programming model: blocking, non-blocking NIO: Synchronization + non-blocking,...

viblo.asia

15 Mẹo nhỏ giúp bạn phát triển ứng dụng React Native hiệu quả hơn

Điểm chính của bài viết này là cung cấp cho bạn những lời khuyên sẽ hỗ trợ bạn và nhóm của bạn trong các dự án React Native của bạn. Đa số các lời khuyên tôi đưa ra trong bài viết này đều có liên quan đến React Native, một số lời khuyên thường thiên về hướng phát triển di động - tức là các mindset cần có khi phát triển di động. Vì vậy, hãy đọc ngay để hấp thụ nhé! 1. Đừng sử dụng, đừng bận tâm tới Expo Không bao...

viblo.asia

01. RxSwift qua các ví dụ thưc tế - zip

1. Lời dẫn: RxSwift là gì? Mình định nghĩa một cách đơn giản Là một thư viện giúp việc lập trình bất đồng bộ trở nên dễ dàng hơn. Dễ dàng hơn như thế nào mình sẽ cùng các bạn đi qua các vị dụ. Các bạn chỉ cần nắm vững các phép toán cơ bản sau là có thể làm việc thoải mái với RxSwift rồi zip map flatMap filter merge retry kết hợp các phép toán 2. Ví dụ thực tế - phép toán zip Bài toán: Bạn phải validate một image...