viblo.asia viblo.asia

Cách cài đặt nhiều mồi trường cho dự án React App

Khi phát triển bất kì React App nào, thì developer chỉ có thể sử dụng đến 2 môi trường chính đó là Development NODE_ENV=development là phát triển ứng dụng trên môi trường local Production NODE_ENV=production khi build ứng dụng cho end user Khi chúng ta sử dụng create-react-app, file package.json có các lệnh sau "scripts": { "start": "react-scripts...