viblo.asia

Sử dụng protocol để quản lý cấu hình ứng dụng.

Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn thêm một cách khác để quản lý cấu hình ứng dụng. Trước đây mình đã từng viết một bài giới thiệu các cách thông thường để cài đặt cấu hình ứng dụng. Các bạn có thể tham khảo tại đây. Hôm nay sẽ là một cách thức khác theo mình thì nó khá hay để các bạn quản lý cấu hình. Đó là cách sử dụng protocol. Về định nghĩa thì theo Apple có nói thế này: A protocol defines a blueprint of...

programmer group

RxSwift Implements Replacement of delegate

target Recently, I wrote about a case where I need to add rx subscription to a control I wrote.There is an agent at present: // Proxy way to get results @objc public protocol ZZPhotoPickerControllerDelegate : NSObjectProtocol { @objc optional func photoPickerController(_ photoPickerController: ZZPhotoPickerController, didSelect assets: [Any]) } You need to write an extension that implements the following photoPickerController.rx.assetsSelected.subscribe(onNext: { assets in // do something } thinking At first I was totally confused. Later...