analyticsindiamag.com analyticsindiamag.com

Swift vs Flutter: Which One Is At The Forefront Of Mobile App Development?

In recent times the mobile app development has been experiencing an increase in demand and is expected to reach $189 billion in 2020. Mainly because of the faster development needs and an increase in application across sectors like eCommerce, entertainment and gaming. Often, when it comes to mobile app development, we always hear names like Flutter, Swift, React Native, Dart and Kotlin, among others. But, how do you choose the best fit...

viblo.asia viblo.asia

How to download files with URLSession using Combine Publishers and Subscribers?

Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu làm thế nào để tải remote một hình ảnh vào một UIImageView đồng bộ bằng URLSessionDownloadTask và Combine framework trong Swift. Một ví dụ download đơn giản Tải resource từ một URL có vẻ như một việc đơn giản, nhưng nó thực sự dễ dàng? Vâng, nó phụ thuộc. Nếu bạn cần phải tải về và phân tích một tệp JSON mà chỉ...

viblo.asia viblo.asia

Tìm hiểu về MetaType trong Swift

MetaType Trong Swift, nếu Type được dịch theo nghĩa đen là kiểu của một biến, thì MetaType là kiểu của kiểu biến. Ví dụ, số 5 có kiểu là Int, hay một biến Int có thể nhận giá trị là 5. Tuy nhiên, để viết một phương thức trả về dung lượng bộ nhớ mà một kiểu biến chiếm dụng, chúng ta không thể truyền vào giá trị của biến mà cần truyền...