viblo.asia

React Native Tips(P2)

Bài viết tiếp theo của Phần 1: React Native Tips 1. Cấu trúc thư mục Cấu trúc thư mục trong bất kỳ dự án nào thì cũng rất quan trọng cho việc maintain sau này và nếu bạn sử dụng redux, bạn sẽ thực sự cần nghĩ về việc tổ chức thư mục để có thể dễ dàng truy cập các modules trong code sau này. Có 2 cách tiếp cận cơ bản để cấu trúc thư mục trong React Native. Cách 1 là cách tiếp cận hướng function, nơi folders được đánh tên bởi...