vietjack.com vietjack.com

Directive trong JSP | 91 bài học JSP miễn phí hay nhất

JSP directive cung cấp các chỉ dẫn và chỉ lệnh tới container, nói cho nó cách để xử lý các mặt cụ thể của tiến trình xử lý JSP. Một Directive trong JSP ảnh hưởng tới cấu trúc tổng thể của lớp Servlet. Nó thường có form sau: <%@ directive attribute="value" %> Directive có thể có các thuộc tính mà bạn có thể liệt kê dưới dạng các cặp key-value...

vietjack.com vietjack.com

Client Request trong JSP | 91 bài học JSP miễn phí hay nhất

Khi một trình duyệt yêu cầu một Webpage, nó gửi nhiều thông tin tới Web server, mà không thể được đọc một cách trực tiếp bởi vì thông tin này là một phần trong Header của HTTP request. Bạn có thể truy cập chương: Giao thức HTTP để theo dõi chi tiết về điều này. Dưới đây là các thông tin header quan trọng mà tới từ Brower Side mà bạn sẽ sử...

vietjack.com vietjack.com

Custom Tags trong JSP | 91 bài học JSP miễn phí hay nhất

Một custom tag là một phần tử JSP được định nghĩa bởi người sử dụng. Khi một JSP page chứa một custom tag được phiên dịch thành một Servlet, thẻ này được biến đổi để hoạt động trên một đối tượng đã gọi một Tag Handler. Sau đó, Web container triệu hồi các hoạt động này khi Servlet của JSP page được thực thi. Sự kế thừa của các JSP...

vietjack.com vietjack.com

Hit Counter trong JSP | 91 bài học JSP miễn phí hay nhất

Một Hit Counter nói cho bạn biết về lượng khách truy cập trên một trang cụ thể trong Website của bạn. Thường thì, bạn đính kèm một Hit Counter với index.jsp page khi giả sử khách truy cập đầu tiên thăm Homepage của bạn. Để triển khai một Hit Counter, bạn có thể sử dụng một đối tượng ẩn application và được liên kết với phương thức...

vietjack.com vietjack.com

Đối tượng ẩn (Implicit) trong JSP | 91 bài học JSP miễn phí hay nhất

Đối tượng ẩn (Implicit Object) trong JSP là các đối tượng Java mà JSP container làm nó có sẵn tới các lập trình viên trong mỗi trang và lập trình viên có thể gọi chúng một cách trực tiếp mà không phải khai báo rõ ràng. Đối tượng ẩn trong JSP cũng được gọi là các biến tiền định nghĩa. JSP hỗ trợ 9 đối tượng ẩn sau đây: Đối tượng Miêu...

vietjack.com vietjack.com

Auto Refresh trong JSP | 91 bài học JSP miễn phí hay nhất

Với một Webpage mà hiển thị chỉ số chứng khoán, exchange rate, … thì bạn cần Refresh các trang này bởi sử dụng nút Refresh hoặc Reload trên trình duyệt của bạn. JSP giúp công việc này được thực hiện dễ dàng hơn bằng việc cung cấp cho bạn một kỹ thuật giúp bạn Refresh trang web một cách tự động sau một khoảng thời gian đã cho. Cách đơn giản...

vietjack.com vietjack.com

Xử lý Form trong JSP | 91 bài học JSP miễn phí hay nhất

Bạn có thể gặp một vài tình huống khi bạn cần truyền một số thông tín từ trình duyệt của bạn tới Webserver và sau cùng tới chương trình backend của bạn. Trình duyệt sử dụng hai phương thức để truyền thông tin này tới Webserver. Các phương thức này là phương thức GET và phương thức POST. Phương thức GET Phương thức GET gửi thông tin người...

vietjack.com vietjack.com

Status Code trong JSP | 91 bài học JSP miễn phí hay nhất

Định dạng của các thông báo HTTP request và HTTP response là tương tự nhau và sẽ có cấu trúc sau: Một dòng status + CRLF ( Carriage Return + Line Feed ví dụ: New Line) 0 hoặc nhiều dòng header + CRLF Một dòng trống, ví dụ: một CRLF Một thân thông báo tùy ý như file, dữ liệu truy vấn (Query Data) hoặc kết quả truy vấn (Query output). Ví dụ, một header phản hồi...

vietjack.com vietjack.com

Expression Language (EL) trong JSP | 91 bài học JSP miễn phí hay nhất

JSP Epression Language (EL) giúp dễ dàng truy cập dữ liệu ứng dụng được lưu giữ trong các thành phần JavaBeans. JSP EL cho phép bạn tạo các Expression, gồm số học và logic. Bên trong một JSP EL, bạn có thể sử dụng các integer, các số floating point, string, các hằng có sẵn true hoặc false cho các giá trị Boolean, và null. Cú pháp đơn giản cho JSP EL Đặc trưng,...