xuanthulab.net xuanthulab.net

Giới thiệu và cài đặt Elasticsearch và Kibana bằng Docker

Giới thiệu máy chủ tìm kiếm toàn văn Elasticsearch và công cụ Kibana, cài đặt chúng bằng Docker Elasticsearch là gìMột vài khái niệm ElasticsearchCài đặt Elasticsearch / Kibana Elasticsearch là gì Elasticsearch (trang chủ Elasticsearch) phát hành năm 2010, là phần mềm miễn phí, nguồn mở viết bằng ngôn ngữ Java, nó có chức...

xuanthulab.net xuanthulab.net

Tìm hiểu về Docker swarm khởi tạo và sử dụng

Tạo ra một swarm, hệ thống gồm nhiều Docker Engine kết nối lại với nhau để chạy phân tán các dịch vụ 3840x2160 2160p 1676 x 942 Docker Swarm là gì?Thực hành tạo swarm và chạy dịch vụ trên swarm Docker Swarm là gì Khi một cụm các máy (cluster) cùng chạy Docker Engine tập hợp lại kết nối với nhau nó hình thành nên một Docker...

xuanthulab.net xuanthulab.net

Chạy ứng dụng có GUI trong Container Docker bằng VNC

Cách cài đặt VNC Server để chạy ứng GUI trong container Desktop VNC (Virtual Network Compoting) là một hệ thống chia sẻ màn hình đồ họa nó bằng RFB (Remote Frame Buffer) để truy cập, điều khiển máy tính từ xa. Nó truyền được cả thông tin bàn phím, sự kiện bấm chuột từ máy local đến máy remote cùng với màn hình đồ họa từ máy...

xuanthulab.net xuanthulab.net

Cài đặt và sử dụng NFS Server trên CentOS để chia sẻ ổ đĩa

Hướng dẫn cài đặt NFS trên CentOS để tạo ổ đĩa chia sẽ giữa các máy Cài đặt và cấu hình NFS Server trên CentOS 7 Chạy lệnh sau để cài đặt: yum install nfs-utils Chuẩn bị thư mục chia sẻ: giả sử thư mục sẽ chia sẻ như ổ đĩa NFS là /share-data nếu chưa có thì tạo nó: mkdir /share-data Thay đổi permission cho...

xuanthulab.net xuanthulab.net

Tạo kho chứa Registry riêng để chứa các Image Docker

Sử dụng image registry:2.7 để tạo ra một kho chứa riêng, có thể push, pull các image chay Tạo một Registry riêngPush / Pull từ Registry riêng Tạo Registry riêng Nếu muốn tạo một kho chứa các Image riêng, bạn có thể cập nhật, lấy về các Image từ đó thì có thể sử dụng image registry:2. Các thông tin chính của registry: ...

xuanthulab.net xuanthulab.net

Cài đặt ownCloud tạo dịch vụ lưu trữ đám mây riêng với Docker

Cách sử dụng Docker để cài đặt một máy chủ lưu trữ dữ liệu đám mây riêng bằng phần mềm nguồn mở ownCloud Giới thiệu ownCloudCài đặt dịch vụ ownCloudCài đặt ở Client Bạn có một Server, VPS và muốn sử dụng nó như là một máy chủ lưu trữ dữ liệu đám mây của bạn (giống Google Driver, OneDriver ...) một cách nhanh chóng...

xuanthulab.net xuanthulab.net

Mạng network bridge trong Docker kết nối các container với nhau

Cách tạo một network trong Docker, thực hành cài đặt Apache, PHP, MySQL và kết nối chúng vào mạng, cài đặt WordPress trên Docker Liên kết mạng các ContainerCài đặt PHPCài đặt ApacheLiên kết Apache MySQL với nhauCài đặt MySQLCài đặt Wordpress Network trong Docker, liên kết mạng các container Docker cho phép bạn tạo ra một network (giao...